ตรีลักษณ์, อัฐฏลักษณ์ และแผนภูมิอัฐฏลักษณ์ก่อนสวรรค์