ลายลักษณ์เปลี่ยน

ลายลักษณ์เปลี่ยน หรือ เปี้ยนเหยา (变爻) คือลายลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากลายลักษณ์เคลื่อนไหวในฉักลักษณ์ต้น โดยลายลักษณ์หยางเคลื่อนไหวในฉักลักษณ์ต้นจะเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์ยิน และลายลักษณ์ยินเคลื่อนไหวในฉักลักษณ์ต้นจะเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์หยาง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลายลักษณ์นี้ทำให้เกิดฉักลักษณ์เปลี่ยนขึ้นนั่นเอง

ในการเสี่ยงทายแบบลิ่วเหยานั้น จะมีการใช้ลายลักษณ์เปลี่ยนเพื่อตีความการทำนายอยู่ 2 กรณีคือ

  1. ตีความจากความสัมพันธ์ที่ลายลักษณ์เปลี่ยนมีกลับไปยังลายลักษณ์เคลื่อนไหว
  2. ตีความจากความหมายที่เกิดขึ้นในลายลักษณ์เปลี่ยน แต่ในกรณีนี้ต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่ทำนาย บางที่ก็ไม่นำมาพิจารณา

ในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างลายลักษณ์ ดังในกรณีที่ 1 ลายลักษณ์เปลี่ยนจะมีผลกลับไปยังฉักลักษณ์ต้น ผ่านลายลักษณ์เคลื่อนไหวที่เปลี่ยนมาเป็นตัวเองเท่านั้น ไม่สามารถมีผลต่อลายลักษณ์อื่นๆ ทั้งในฉักลักษณ์ต้น และฉักลักษณ์เปลี่ยน หมายความว่าลายลักษณ์เปลี่ยนนั้นสามารถ ก่อเกิด ข่ม ปะทะ ประสาน ฯลฯ ต่อลายลักษณ์เคลื่อนไหวของตนเองในฉักลักษณ์ต้นได้เท่านั้น นอกจากนี้ ลายลักษณ์ใดๆ ทั้งในฉักลักษณ์ต้นและฉักลักษณ์เปลี่ยนก็จะไม่ถูกนำมาพิจารณาผลต่อลายลักษณ์เปลี่ยนใดๆ ด้วยเช่นกัน มีเพียงปัจจัยภายนอกอย่างกำลังวันและกำลังเดือนเท่านั้นที่ส่งผลต่อลายลักษณ์เปลี่ยนได้ โดยสามารถพิจารณาตามหลักของกำลังวันและกำลังเดือนเช่นเดียวกับลายลักษณ์อิื่นๆ ทั่วไป

สำหรับเนื้อหาในหัวข้อของลายลักษณ์เปลี่ยนในบทนี้ทั้งหมดจะเป็นเนื้อหาความสัมพันธ์ของลายลักษณ์เปลี่ยนที่มีต่อลายลักษณ์ต้นตามกรณีที่ 1 เท่านั้น ส่วนกรณีที่ 2 นั้นจะอธิบายในบทของการทำนายเรื่องต่างๆ เป็นกรณีไป

สำหรับความสัมพันธ์ที่ลายลักษณ์เปลี่ยนมีต่อลายลักษณ์เคลื่อนไหวนั้น มีดังต่อไปนี้

เสินเดินหน้า หรือ จิ้นเสิน (进神) เมื่อลายลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยนที่มีธาตุเดียวกันตรงกันเหมือนเดิม แต่กิ่งดินเปลี่ยนไปตามลำดับเดินหน้า ได้แก่ ธาตุไม้หยินเปลี่ยนเป็นเหม่า ธาตุไฟซื่อเปลี่ยนเป็นอู่ ธาตุทองเซินเปลี่ยนเป็นโหย่ว ธาตุน้ำไฮ่เปลี่ยนเป็นจื่อ ธาตุดินโฉ่วเปลี่ยนเป็นเฉิน เฉินเปลี่ยนเป็นเว่ย เว่ยเปลี่ยนเป็นซวี ซวีเปลี่ยนเป็นโฉ่ว เหล่านี้ถือเป็นเสินเดินหน้า ถือว่าลายลักษณ์เคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นมากกว่าเดิม ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงลายลักษณ์ที่ดีขึ้น

เสินถอยหลัง หรือ ทุ่ยเสิน (退神) เมื่อลายลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยนที่มีธาตุเดียวกันตรงกันเหมือนเดิม แต่กิ่งดินเปลี่ยนไปตามลำดับถอยหลังกลับ ได้แก่ ธาตุไม้เหม่าเปลี่ยนเป็นหยิน ธาตุไฟอู่เปลี่ยนเป็นซื่อ ธาตุทองโหย่วเปลี่ยนเป็นเซิน ธาตุน้ำจื่อเปลี่ยนเป็นไฮ่ ธาตุดินโฉ่วเปลี่ยนเป็นซวี ซวีเปลี่ยนเป็นเว่ย เว่ยเปลี่ยนเป็นเฉิน เฉินเปลี่ยนเป็นโฉ่ว เหล่านี้ถือเป็นเสินถอยหลัง ลายลักษณ์เคลื่อนไหวเมื่อเปลี่ยนแปลงเป็นเสินถอยหลังจะมีกำลังอ่อนแอถดถอยลง เปรียบได้กับการเดินถอยหลัง ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงลายลักษณ์ที่แย่ลง

กลับหัวก่อเกิด หรือ หุยโถวเซิง (回头生) เมื่อลายลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยน แล้วลายลักษณ์เปลี่ยนเป็นธาตุที่กลับมาส่งเสริมลายลักษณ์เคลื่อนไหวในฉักลักษณ์ต้น เช่นลายลักษณ์เคลื่อนไหวเป็นธาตุไม้ เคลื่อนไหวแล้วเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยนธาตุน้ำกลับไปก่อเกิดธาตุไม้ อย่างนี้เรียกว่ากลับหัวก่อเกิด ซึ่งการกลับหัวก่อเกิดเท่ากับลายลักษณ์เปลี่ยนแปลงนั้นถูกเปลี่ยนขึ้นมาให้ส่งเสริมลายลักษณ์เคลื่อนไหวให้มีกำลังมากขึ้น แม้ลายลักษณ์เคลื่อนไหวจะถูกปัจจัยภายนอกอย่างกำลังวันหรือกำลังเดือนมาข่ม ก็จะไม่เกิดผลเสีย กลับกลายเป็นส่งเสริมเสียอีก เช่นลายลักษณ์เคลื่อนไหวธาตุไฟเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยนธาตุไม้ ถือว่าไม้กลับหัวไปส่งเสริมธาตุไฟ แม้จะมีกำลังวันหรือเดือนเป็นธาตุน้ำข่มไฟแต่ก็จะไม่มีผล เนื่องจากธาตุน้ำจะไปส่งเสริมธาตุไม้ของลายลักษณ์เปลี่ยนแทน และกลายเป็นกลับมาส่งเสริมลายลักษณ์เคลื่อนไหวธาตุไฟให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปอีก จึงถือว่าลายลักษณ์ชนิดนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาก

กลับหัวข่ม หรือ หุยโถวเค่อ (回头克) เมื่อลายลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยน แล้วลายลักษณ์เปลี่ยนเป็นธาตุที่กลับมาข่มลายลักษณ์เคลื่อนไหวในฉักลักษณ์ต้น เช่นลายลักษณ์เคลื่อนไหวเป็นธาตุไม้ เปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยนธาตุทองกลับมาข่มธาตุไม้ของลายลักษณ์เคลื่อนไหว อย่างนี้เรียกว่ากลับหัวข่ม การเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะทำให้ลายลักษณ์เคลื่อนไหวมีกำลังลดลงเนื่องจากถูกข่ม ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดี

ฝานหลิง (反呤) เมื่อลายลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยน แล้วลายลักษณ์เปลี่ยนกลับมาปะทะหรือชงกับลายลักษณ์เคลื่อนไหว ถือว่าลายลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยนที่ไม่ถูกกัน เรียกว่าลายลักษณ์ฝานหลิง หากมีลายลักษณ์ฝานหลิง แต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับย่งเสิน ถือว่าเรื่องจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมา แต่ท้ายที่สุดอาจจะยังบรรลุผลได้ ขึ้นอยู่กับกำลังของย่งเสิน แต่หากฝานหลิงเกิดกับลายลักษณ์ย่งเสิน ถือว่าเรื่องร้ายมากกว่าดี มีอุปสรรคขัดขวางตลอด
หากลายลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยน แล้วตรีลักษณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นตรีลักษณ์คู่ตรงข้ามกับตรีลักษณ์เดิมในฉักลักษณ์ต้น เรียกว่าตรีลักษณ์ฝานหลิง ซึ่งคู่ตรงข้ามของตรีลักษณ์ได้แก่ หลีตรงข้ามกับขั่น คุนตรงข้ามกับเกิ้น ตุ้ยตรงข้ามกับเจิ้น เฉียนตรงข้ามกับซวิ่น ซึ่งคู่ตรงข้ามเหล่านี้ก็คือคู่ตรงข้ามที่อยู่ในแผนภูมิอัฐฏลักษณ์หลังสวรรค์นั่นเอง ซึ่งหากเกิดตรีลักษณ์ฝานหลิง ถือว่าเรื่องที่ทายนั้นไม่ราบรื่น

ฝูหลิง (伏呤) เมื่อลายลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยน แล้วได้กิ่งดินตัวเดิมเหมือนเดิม เช่นลายลักษณ์เคลื่อนไหวมีกิ่งดินเป็นอู่ธาตุไฟ พอเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์เปลี่ยนแล้วก็ยังเป็นกิ่งดินอู่ธาตุไฟอยู่ อย่างนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงแต่ไม่เปลี่ยนแปลง เรียกว่าเป็นฝูหลิง เมื่อฝูหลิงเกิดขึ้นจะถือว่าเป็นลางไม่ดีต่อเรื่องที่เสี่ยงทาย หมายความว่าเรื่องที่เสี่ยงทายนั้นจะเกิดการชะงักงัน แม้จะไม่ถึงกับเกิดเรื่องร้ายหรือเกิดเรื่องอัปมงคล แต่สิ่งที่ทายไปนั้นก็ถือว่าไม่เกิดการพัฒนา ไม่เกิดความก้าวหน้า เหมือนคนป่วยที่เจ็บป่วยไม่หาย แม้ไม่ทรุดหนักลงแต่ก็ถือว่าต้องทนเจ็บป่วยอยู่เรื่อยไป

สำหรับความสัมพันธ์อื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นนั้น ถือว่าลายลักษณ์เปลี่ยนสามารถมีผลต่อลายลักษณ์เคลื่อนไหวได้ในทุกกรณีที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างลายลักษณ์ต่อลายลักษณ์ เนื่องจากลายลักษณ์เปลี่ยนมีอิทธิพลต่อลายลักษณ์เคลื่อนไหวโดยตรงนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็น ก่อเกิด ข่ม ประสาน กำเนิด กษัตริย์ สุสาน สลาย ล้วนแต่สามารถนำมาพิจารณาได้ทั้งสิ้น