ฝูเสินและเฟยเสิน

ฝูเสินและเฟยเสิน

ในการเสี่ยงทายบางครั้งนั้น ฉักลักษณ์ที่ได้ออกมาก็ไม่ได้มีตำแหน่งญาติทั้งหกอยู่ครบบนฉักลักษณ์ ซึ่งหากพอดีว่าตำแหน่งที่หายไปนั้นตรงกับเรื่องที่ต้องการทำนาย เท่ากับว่าในฉักลักษณ์นั้นไม่มีย่งเสินปรากฏให้ใช้ทำนายได้ เช่นนี้เราจำเป็นต้องหาย่งเสินที่หลบอยู่เรียกว่าฝูเสิน ซึ่งหลบอยู่ภายใต้เฟยเสิน

ฝูเสิน (伏神) คือเสินหลบลี้ ซึ่งเราจำเป็นต้องหาฝูเสินเมื่อย่งเสินที่เราต้องการนั้นไม่ปรากฏขึ้นในฉักลักษณ์ เช่นทายเรื่องพ่อแม่ แต่ในฉักลักษณ์กลับไม่มีลายลักษณ์พ่อแม่อยู่ ก็จำเป็นต้องไปหาว่าในฉักลักษณ์ต้นวิหารนั้นลายลักษณ์พ่อแม่อยู่ในตำแหน่งลายลักษณ์ใด พร้อมทั้งมีกิ่งดินและธาตุเป็นอะไร ซึ่งลายลักษณ์ที่ได้นี้ก็คือฝูเสินนั่นเอง

เฟยเสิน (飞神) คือเสินเหินบิน หมายถึงลายลักษณ์ปกติบนฉักลักษณ์ที่ฝูเสินไปหลบอยู่ เช่นหากฝูเสินซึ่งได้จากการหาจากฉักลักษณ์ต้นวิหารนั้นคือลายลักษณ์สอง อย่างนั้นเฟยเสินก็คือลายลักษณ์สองบนฉักลักษณ์ที่เราเสี่ยงทายได้มา ซึ่งเฟยเสินนั้นถือได้ว่าเป็นลายลักษณ์ที่กดทับฝูเสินอยู่ และเป็นลายลักษณ์โดยตรงที่ส่งคุณหรือโทษต่อฝูเสิน

เมื่อย่งเสินเป็นฝูเสิน

เมื่อย่งเสินไม่ปรากฏในฉักลักษณ์ ก็จำเป็นต้องหาฝูเสินมาเป็นย่งเสินสำหรับเรื่องที่เสี่ยงทาย แต่การที่ย่งเสินไม่ปรากฏในฉักลักษณ์นั้นก็ย่อมมีความหมาย แสดงถึงว่าเรื่องที่เสี่ยงทายไปนั้นยังหลบซ่อนอยู่ ไม่ปรากฏเด่นชัด มีการซุกซ่อน ซ่อนเร้น ปกปิด หรือยังไม่สามารถส่งผล ดังนั้นหากย่งเสินจะเกิดผลตามเรื่องที่ทำนาย จะต้องหาเวลาที่ฝูเสินเผยตัวจากการหลบซ่อนอยู่ออกมา

เมื่อย่งเสินเป็นฝูเสิน ย่งเสินจะไม่สามารถรับการก่อเกิดจากหยวนเสินหรือการข่มจากจี้เสินที่เป็นลายลักษณ์อื่นที่ไม่ใช่เฟยเสินได้ เนื่องจากฝูเสินคือลายลักษณ์ที่หลบจากลายลักษณ์อื่นๆ ในฉักลักษณ์ และจะมีความสัมพันธ์โดยตรงคือถูกก่อเกิด ข่ม ปะทะ ประสาน เข้าสุสาน ฯลฯ กับกำลังเดือน กำลังวัน และเฟยเสินเท่านั้น แต่จะไม่ถูกกระทำใดๆ โดยลายลักษณ์อื่นๆ ในฉักลักษณ์ และขณะเดียวกันฝูเสินเองก็ไม่สามารถส่งผลต่อลายลักษณ์อื่นๆ ในฉักลักษณ์ได้เช่นกั