ทำนายการเงินและโชคลาภ

การทำนายการเงินและโชคลาภ

การทำนายเรื่องของการเงิน ทรัพสิน โชคลาภ การลงทุน การซื้อขายหุ้น หรืออะไรที่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองโดยตรงนั้น จะใช้ลายลักษณ์ภรรยา-ทรัพย์เป็นย่งเสิน แต่เนื่องจากในที่นี้ไม่ได้ทำนายเกี่ยวกับภรรยา จึงขอเรียกลายลักษณ์นี้สั้นๆ ว่า “ลายลักษณ์ทรัพย์” เท่านั้น ซึ่งเมื่อเรายึดเอาลายลักษณ์ทรัพย์เป็นย่งเสิน ก็จะมีลายลักษณ์ลูกหลานเป็นหยวนเสินคอยส่งเสริม พี่น้องเป็นจี้เสินคอยข่มทำลาย นอกจากนี้การพิจารณาเรื่องทรัพย์นั้นยังต้องพิจารณาลายลักษณ์ภพประกอบ ว่าลายลักษณ์ทรัพย์นั้นสามารถก่อเกิดส่งเสริมหรือประสานภพได้หรือไม่อีกด้วย

ลายลักษณ์ลูกหลานคือหยวนเสินที่มาก่อเกิดส่งเสริม ดังนั้นหากมีกำลังรุ่งเรืองและเคลื่อนไหวมาก่อเกิด-ประสานกับลายลักษณ์ทรัพย์ แสดงว่าทรัพย์นั้นมีที่มา เหมือนน้ำที่มีแหล่งน้ำส่งน้ำให้ไหลต่อเนื่องไม่ขาดตอน ส่วนลายลักษณ์พี่น้องคือจี้เสินที่มาข่มทำลาย หากมีกำลังและเคลื่อนไหวมาข่มทำร้ายทรัพย์ ทรัพย์นั้นจักยากได้รับหรือพร่องไป ยิ่งหากลายลัษณ์พ่อแม่เคลื่อนไหวพร้อมลายลักษณ์พี่น้อง ยิ่งยากจะได้รับทรัพย์นั้น แต่อย่างไรก็ตาม หากลายลักษณ์พี่น้องเคลื่อนไหวพร้อมลายลักษณ์ลูกหลาน ลายลักษณ์พี่น้องย่อมไปส่งเสริมลายลักษณ์ลูกหลานก่อน ย่อมเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ รากฐานแห่งทรัพย์ย่อมมีกำลังมากขึ้นไปอีก และในฉักลักษณ์ที่ลายลักษณ์ทรัพย์มีกำลังนั้น หากลายลักษณ์ภพก็มีกำลังด้วยแสดงว่าเจ้าตัวมีความพร้อมที่จะได้รับทรัพย์นั้น แต่หากลายลักษณ์ภพเสื่อมโทรมอ่อนแอไร้กำลัง แม้ทรัพย์มีกำลังมากก็ยากจะได้รับมา

หากลายลักษณ์ทรัพย์อยู่ตรงกับตำแหน่งภพ ก่อเกิดภพ ประสานภพ ข่มภพ นั่นก็คือทรัพย์มาหาเจ้าตัว ทรัพย์ที่ปราถนานั้นจักได้มาง่าย แต่หากมาดึงกำลังจากทรัพย์ไป นั่นคือเจ้าตัวต้องใช้กำลังไปแสวงหาทรัพย์ ทรัพย์นั้นจึงยากได้มา หากลายลักษณ์ทรัพย์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นสลาย วันที่ได้รับกำเนิดย่อมได้ทรัพย์ หากลายลักษณ์ทรัพย์อยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว เมื่อถึงวันที่ปะทะเคลื่อนไหวย่อมได้ทรัพย์ หากลายลักษณ์ทรัพย์เคลื่อนไหวแต่กลับเข้าสุสานหรือถูกประสานรั้ง เมื่อถึงวันที่ปะทะออกย่อมได้ทรัพย์ หากลายลักษณ์ทรัพย์ตกตำแหน่งว่าง วันออกว่างย่อมได้ทรัพย์ หากลายลักษณ์ทรัพย์หลบลี้เป็นฝูเสิน วันที่มีกำลังออกจากหลบซ่อนย่อมได้ทรัพย์ หากลายลักษณ์ทรัพย์เจอเดือนปะทะแตก ถึงวันที่วันมาประสานย่อมได้ทรัพย์ หากลายลักษณ์ทรัพย์มีกำลังมากเกินไป วันเดือนและลายลักษณ์ล้วนต่างส่งเสริมหรือเป็นทรัพย์ ถึงวันที่ทรัพย์เข้าสุสานย่อมได้ทรัพย์

เงื่อนไขที่ทรัพย์มาถึงง่าย

 1. ลายลักษณ์ลูกหลานเคลื่อนไหวมาก่อเกิดลายลักษณ์ทรัพย์ เปลี่ยนเป็นทรัพย์ หรือลายลักษณ์ทรัพย์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นลูกหลาน ขอทรัพย์จักง่าย
 2. ลายลักษณ์ยศศักดิ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นทรัพย์และก่อเกิดภพ แสดงว่าจะได้ทรัพย์จากทางด้านการเลื่อนยศตำแหน่ง หรือทางด้านราชการ-ขุนนาง
 3. ลายลักษณ์ทรัพย์มีกำลังรุ่งเรืองอยู่ในฉักลักษณ์หกประสาน หรือลายลักษณ์ทรัพย์กับลายลักษณ์ภพประสานกัน
 4. ลายลักษณ์ทรัพย์เปลี่ยนเป็นเสินเดินหน้าและมาก่อเกิดส่งเสริมลายลักษณ์ภพ แสดงว่าในทรัพย์ยังมีทรัพย์อีก (โชค 2 ชั้น)
 5. ในฉักลักษณ์ไม่มีลายลักษณ์ทรัพย์ แต่กำลังเดือนเป็นทรัพย์ พอถึงวันที่กำลังวันตรงกับลายลักษณ์ทรัพย์ก็จะได้รับทรัพย์
 6. ลายลักษณ์ทรัพย์มีกำลังรุ่งเรืองไปก่อเกิดหรือประสานหรืออยู่ในตำแหน่งภพ หวังทรัพย์จักได้
 7. ลายลักษณ์ทรัพย์เข้มแข็งแต่ลายลักษณ์ภพกลับตกว่างหาย พอถึงวันที่ภพออกจากว่างหายย่อมได้ทรัพย์
 8. ลายลักษณ์ลูกหลานอยู่ในตำแหน่งมังกรเขียว มีกำลังรุ่งเรืองไปก่อเกิดหรือประสานลายลักษณ์ทรัพย์ ลายลักษณ์ภพมีกำลังไม่อ่อนแอและได้รับการก่อเกิด ประสาน ปะทะ ข่ม จากลายลักษณ์ทรัพย์ หรืออยู่ตรงกับลายลักษณ์ทรัพย์ นี่แสดงว่าทรัพย์สินจักเจริญงอกงาม หวังทรัพย์ใดจักได้แน่นอน

เงื่อนไขที่ทรัพย์มาถึงยาก

 1. ลายลักษณ์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นยศศักดิ์มาข่มภพ จักเสียทรัพย์
 2. ลายลักษณ์ทรัพย์อยู่ที่ภพและถูกลายลักษณ์พี่น้องเคลื่อนไหวมาข่ม ไม่เพียงไม่ได้ทรัพย์แต่ยังมีโอกาสเสียทรัพย์อีกด้วย
 3. ในฉักลักษณ์ต้นและฉักลักษณ์เปลี่ยนล้วนแต่ไม่มีลายลักษณ์ทรัพย์ โอกาสได้ทรัพย์มีน้อย หากฉักลักษณ์ต้นไม่มีทรัพย์แต่ฉักลักษณ์เปลี่ยนมี แม้มีโอกาสได้ทรัพย์แต่ก็ต้องผ่านความยากลำบาก
 4. ในฉักลักษณ์มีลายลักษณ์พี่น้องมาก ทั้งยังรุ่งเรืองมีกำลัง แสดงว่าจี้เสินโดดเด่น ย่อมไม่ใช่เรื่องมงคล
 5. ลายลักษณ์ทรัพย์เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นพี่น้อง ไม่ใช่ลางที่ดี ทรัพย์ที่หวังจักหาย
 6. ฉักลักษณ์ต้นไม่มีลายลักษณ์ทรัพย์ แต่ลายลักษณ์พ่อแม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนเป็นทรัพย์ แสดงว่าหวังทรัพย์จักยาก ต้องอาศัยความเหน็ดเหนื่อย ลงทุนลงแรง ผ่านความยากลำบากถึงจะได้มา
 7. ลายลักษณ์ทรัพย์ไร้กำลังไม่เคลื่อนไหว ลายลักษณ์พี่น้องรุ่งเรืองมีกำลัง มาข่มปะทะลายลักษณ์ทรัพย์ ล้วนแต่หวังทรัพย์ยากจะได้