สุสานและคลังเก็บ

การเข้าสุสานและคลังเก็บ

สภาวะสุสานถือเป็นสภาวะพิเศษในสี่สภาวะที่มักถูกนำมาพิจารณามาก บางครั้งในการเสี่ยงทายนั้นจะไม่พิจารณาสภาวะทั้งสามที่เหลือเลยก็ได้ แต่จะต้องมีการพิจารณาว่ามีสภาวะสุสานหรือไม่เสมอ เนื่องจากสภาวะสุสานนั้นมีความหมายพิเศษ และมักสามารถกำหนดเงื่อนไขของการเกิดเหตุการณ์ที่ทำนายได้ด้วย

สภาวะสุสานของทุกธาตุนั้น จะเป็นธาตุดินทั้งหมด นั่นคือ โฉ่ว-ดิน จะเป็นสุสานของธาตุทอง เว่ย-ดิน เป็นสุสานของธาตุไม้ ซวีดินเป็นสุสานของธาตุไฟ และเฉิน-ดินเป็นสุสานของธาตุน้ำ เนื่องจากธาตุดินคือสุสานของทุกๆ ธาตุนั่นเอง

ในแง่ของการทำนายนั้น สภาวะสุสานสามารถเป็นทั้งสุสาน (墓) และคลังเก็บ (库) หากลายลักษณ์อ่อนแอเจอกับสภาวะสุสานก็จะถือว่าเข้าสุสานจริง ถือว่าลายลักษณ์นั้นไม่สามารถใช้การได้ เป็นการถูกปิดตาย แม้ออกจากสุสานได้ก็ยังอยู่ในสภาพอ่อนแอ ถือว่าใช้การไม่ได้ แต่หากลายลักษณ์เข้มแข็งเจอสภาวะสุสานจะถือว่าเป็นการเข้าคลังเก็บ หมายถึงเป็นการถูกเก็บไว้ชั่วคราว หากออกจากคลังเก็บก็ยังถือว่าใช้ประโยชน์ได้ ถือเป็นลายลักษณ์ที่ยังมีความหมาย และสามารถมีความสัมพันธ์กับลายลักษณ์อื่นๆ ได้

การที่ลายลักษณ์เข้าคลังเก็บนั้น ยังสามารถตีความหมายว่าหมายถึงแหล่งอันเป็นคลังเก็บจริงๆ ก็ได้ ซึ่งจะหมายถึง โกดัง ยุ้งฉาง ธนาคาร ตู้เซฟ ต่างๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงสามารถใช้การตีความเช่นนี้ช่วยในการทำนายผลให้มีความแม่นยำมากขึ้นได้ด้วย เช่นหากของหาย แล้วย่งเสินเข้าคลังเก็บ แสดงว่าของสิ่งนั้นถูกเก็บไว้ในที่เก็บของ ตู้เซฟ หรือยุ้งฉาง เป็นต้น

การที่ลายลักษณ์จะเข้าสุสานหรือคลังเก็บนั้น ถือว่ามีเงื่อนไขที่พิเศษกว่าสภาวะอื่นๆ นั่นคือไม่เพียงแต่พิจารณาจากเงื่อนไขสามข้อตามปกติเท่านั้น แต่ลายลักษณ์ใดๆ ยังสามารถเข้าสุสานที่กำลังเดือนและลายลักษณ์อื่นๆ ได้ด้วย สามารถสรุปเงื่อนไขการเข้าสุสานได้ดังต่อไปนี้

 1. ลายลักษณ์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์เคลื่อนไหว ลายลักษณ์ไม่เคลื่อนไหว ลายลักษณ์เปลี่ยน ฝูเสิน เฟยเสิน สามารถเข้าสุสานที่กำลังวันและกำลังเดือนได้ทั้งหมด
 2. ลายลักษณ์เคลื่อนไหว ไม่สามารถเข้าสุสานที่ลายลักษณ์อื่นได้ แต่เข้าสุสานที่ลายลักษณ์เปลี่ยนของตัวเองได้
 3. ฝูเสินสามารถเข้าสุสานที่เฟยเสินได้ แต่จะไม่เข้าสุสานที่ลายลักษณ์อื่นใดในฉักลักษณ์
 4. ลายลักษณ์ไม่เคลื่อนไหว จะเข้าสุสานที่ลายลักษณ์เคลื่อนไหวได้ แต่จะไม่เข้าสุสานที่ลายลักษณ์ไม่เคลื่อนไหวด้วยกัน

การออกจากสุสานและคลังเก็บ

เมื่อมีเข้าสุสาน-คลังเก็บก็ย่อมมีการออกจากสุสาน-คลังเก็บ หากสุสาน-คลังเก็บถูกทำลาย เรียกว่าสุสาน-คลังเก็บถูกเปิด หากลายลักษณ์ที่เข้าสุสาน-คลังเก็บถูกกระตุ้นหรือถูกดึงออกมา เรียกว่าถูกปลุก ซึ่งเงื่อนไขของการออกจากสุสาน-คลังเก็บ มีดังต่อไปนี้

 1. หากลายลักษณ์ที่เป็นสุสาน-คลังเก็บ ถูกกำลังเดือนหรือกำลังวันปะทะแตกไป ถือว่าสุสาน-คลังเก็บถูกเปิด
 2. หากลายลักษณ์เคลื่อนไหวที่เป็นสุสาน-คลังเก็บมีลายลักษณ์เคลื่อนไหวอื่นมาปะทะ ถือว่าสุสาน-คลังเก็บถูกเปิด ไม่สามารถใช้เป็นสุสาน-คลังเก็บได้
 3. ลายลักษณ์สุสาน-คลังเก็บที่เข้าตำแหน่งว่างหาย ไม่สามารถใช้เป็นสุสาน-คลังเก็บได้ แต่หากถูกปะทะออกจากตำแหน่งว่างหายแล้ว จะถือว่าสามารถใช้เป็นสุสาน-คลังเก็บได้ตามเดิม
 4. หากลายลักษณ์ที่เข้าสุสาน-คลังเก็บถูกปะทะเป็นลายลักษณ์เคลื่อนเร้น ถือว่าถูกปลุกออกจากสุสาน
 5. ลายลักษณ์ที่เข้าสุสาน-คลังเก็บ หากถูกลายลักษณ์เคลื่อนไหวอื่น กำลังวัน หรือกำลังเดือนมาประสาน (เหอ) ไป ถือว่าไม่ได้เข้าสุสาน-คลังเก็บ
 6. ฝูเสินเข้าสุสาน-คลังที่เฟยเสิน หากเฟยเสินถูกปะทะแตกไป ถือว่าสุสานถูกปะทะเปิดออก ฝูเสินออกจากสุสาน
 7. หากลายลักษณ์ที่เป็นสุสาน-คลังเก็บ ถูกลายลักษณ์เคลื่อนไหวอื่น กำลังวัน หรือกำลังเดือนมาประสาน (เหอ) ไป ถือว่าสุสาน-คลังเก็บถูกแย่งประสานไป ไม่สามารถใช้เป็นสุสาน-คลังเก็บได้

ซึ่งเวลาที่ออกจากสุสานนี้มักจะถูกนำมาใช้เป็นการกำหนดเวลาเกิดเหตุ เช่นเสี่ยงทายว่าจะได้รับเงินวันไหน ได้ลายลักษณ์ภรรยา-ทรัพย์มีกำลังเข้มแข็งแต่เข้าคลังเก็บ พอถึงวันถูกปลุกออกจากคลังเก็บก็จะเป็นวันที่ได้รับเงิน เป็นต้น