ความสัมพันธ์ระหว่างเฟยเสินและฝูเสิน

ความสัมพันธ์ระหว่างเฟยเสินและฝูเสิน

เนื่องจากฝูเสินมีความสัมพันธ์โดยตรงกับเฟยเสินเท่านั้น โดยไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับลายลักษณ์อื่นๆ ได้ โดยฝูเสินจะได้รับผลจากลายลักษณ์อื่นๆ ในฉักลักษณ์ผ่านเฟยเสินเท่านั้น ดังนั้นฝูเสินจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอก็ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีต่อเฟยเสิน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเฟยเสินและฝูเสินมีดังนี้

  1. เฟยเสินเป็นธาตุที่ก่อเกิดฝูเสิน ในกรณีนี้ถือว่าเฟยเสินส่งเสริมฝูเสิน ฝูเสินมีกำลัง หากมีลายลักษณ์อื่นในฉักลักษณ์เคลื่อนไหวมาก่อเกิดส่งเสริมเฟยเสิน เฟยเสินก็จะยิ่งมีกำลังส่งเสริมฝูเสินมากขึ้น แต่หากเฟยเสินถูกลายลักษณ์อื่นเคลื่อนไหวมาข่ม ย่อมเป็นการลดทอนกำลังของเฟยเสิน ทำให้ฝูเสินอ่อนแอลงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ฝูเสินจะไม่มีโอกาสที่จะถูกกำลังวันหรือกำลังเดือนมาข่ม แต่กลับได้รับการส่งเสริมมากขึ้น เนื่องจากกำลังวันหรือกำลังเดือนจะหันไปก่อเกิดเฟยเสินแทน และทำให้เฟยเสินมีกำลังมาส่งเสริมฝูเสินมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ฝูเสินเป็นธาตุน้ำและมีเฟยเสินธาตุทองมาก่อเกิด กำลังวันหรือกำลังเดือนที่เป็นธาตุดินจะไม่ข่มธาตุน้ำของฝูเสิน เนื่องจากธาตุดินจะหันไปก่อเกิดธาตุทองของเฟยเสินแทน และทำให้เฟยเสินธาตุทองมีกำลังมาส่งเสริมฝูเสินธาตุน้ำมากขึ้น
  2. เฟยเสินเป็นธาตุที่ข่มฝูเสิน ในกรณีนี้ถือว่าเฟยเสินทำลายกำลังของฝูเสิน หากเฟยเสินได้รับการส่งเสริมจากกำลังวัน กำลังเดือน หรือลายลักษณ์อื่นๆ เฟยเสินก็จะยิ่งมีกำลังข่มฝูเสินมากขึ้น แต่หากเฟยเสินถูกข่มก็จะมีกำลังในการข่มฝูเสินน้อยลง หากเฟยเสินถูกปะทะแตก ถูกประสานรั้งดึงไป เข้าสุสานที่กำลังวัน กำลังเดือน หรือลายลักษณ์เคลื่อนไหวอื่นๆ เช่นนี้ก็จะทำให้ฝูเสินปลอดภัยจากการข่มของเฟยเสิน แต่ฝูเสินจะมีกำลังหรือไม่นั้นยังต้องพิจารณาว่าฝูเสินนั้นได้รับการก่อเกิดส่งเสริมจากกำลังวันหรือกำลังเดือนหรือไม่ และโดยทั่วไปจะต้องอาศัยการถูกปะทะให้ฝูเสินเคลื่อนไหวออกมาด้วย
  3. เฟยเสินเป็นธาตุที่ทั้งไม่ก่อเกิดและไม่ข่มฝูเสิน กรณีนี้ก็คือเฟยเสินเป็นธาตุที่ถูกฝูเสินก่อเกิดหรือข่มเสียเอง ซึ่งถือว่าเฟยเสินได้ทอนกำลังไปจากฝูเสินโดยไม่ได้เป็นฝ่ายกระทำต่อฝูเสินตรงๆ ดังนั้นไม่ว่าเฟยเสินจะมีกำลังหรืออ่อนแอก็ถือว่าไม่มีผลร้ายหรือดีต่อฝูเสินเพิ่มขึ้น กำลังของฝูเสินจะมากหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกคือกำลังวันและกำลังเดือน หากได้กำลังวันหรือกำลังเดือนมาก่อเกิดส่งเสริม ก็จะถือว่าฝูเสินมีกำลังและเกิดคุณประโยชน์ได้